Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
ogłasza rekrutację na wolne stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej


1. Miejsce wykonywania pracy: województwo pomorskie, a w szczególności teren powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego oraz starogardzkiego i nowodworskiego.

2. Liczba etatów: 2 etaty.

3. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 2. prawo jazdy kat. B.
4. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na ww. stanowisku oraz umiejętność ich interpretacji, a w szczególności regulujących:
  - działalność regionalnych izb obrachunkowych,
  - działalność jednostek samorządu terytorialnego,
  - gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,
  - zamówienia publiczne,
 2. znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Word i Excel,
 3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w szczególności z terenów powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego, a także starogardzkiego i nowodworskiego oraz innych terenów województwa pomorskiego zgodnie z udzielonym upoważnieniem,
 2. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli z zachowaniem zasad i standardów kontroli obowiązujących w regionalnych izbach obrachunkowych,
 3. przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z przeprowadzaną kontrolą,
 4. załatwianie spraw służbowych terminowo i rzetelnie zgodnie z przepisami prawa,
 5. wykonywanie innych czynności merytorycznych związanych z zajmowanym stanowiskiem.
6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 1. w pierwszym etapie zostanie dokonana ocena dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów dopuszczonych rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. wyłonienie kandydata odbędzie się w ramach drugiego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz za umyślne przestępstwa skarbowe,
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1 z uwzględnieniem sprostowania z dnia 23 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L. Nr 127, str. 2)]”

Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku lub przesłać drogą pocztową na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gdansk.rio.gov.pl z dopiskiem : „Nabór na stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.” w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

W procesie rekrutacji nie przysługuje postępowanie odwoławcze.

Prezes RIO w Gdańsku Luiza Budner - Iwanicka

Klauzula informacyjna:
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119 str.1 z uwzględnieniem sprostowania z dnia 23 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 127, str. 2)), dalej zwanej jako „rodo”, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku informuje, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk zwanej dalej jako „ADO” reprezentowanej przez Prezesa Izby.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Dorota Żarska-Sacharczuk, tel. kontaktowy: 58 765-99-82; e-mail: iod@gdansk.rio.gov.pl.
 3. dane osobowe są przetwarzane w zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wymagać będzie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.
dnia 30 października 2020 roku.