Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. kontrolę doraźną gminy Rzeczenica.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 27 listopada 2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi.

Celem kontroli, obejmującej okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz inne okresy w razie potrzeby, zgodnie z postanowieniami art. 5 i 7a ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych, a także prawidłowości dokonywania przypisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia windykacji należności z tytułu tej opłaty.